Kurumsal
Hakkımızda
Yönetim Kurulu
Tüzük
Reklam
Fason Fiyatlar
Basında ÖRSAD
Danışmanlar
   Tüzük
MADDE - 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı: “Örme Sanayicileri Derneği” dir. Derneğin kısaca adı: (ÖRSAD).
Ana tüzükte ÖRSAD, dernek olarak anılacaktır. Derneğin merkezi İstanbul’dur.


MADDE- 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI

Dernek, Örme kumaş imalatı ve satışı yapan firmaları bir araya getirip sektörün her türlü problemlerine çözümler üretmek; sektöre bağlı olarak çalışan iplik üreticileri, tekstil terbiyecileri (boyahaneler), örgü makine üretici ve satıcıları, yedek parça ve aksam, makine yağ ve kimyasal üreticileri arasında işbirliğini sağlayarak örme kumaş üretimindeki kalite standardını yükseltmek ve bu konuda faaliyet göstermek üzere İktisadi İşletme açmak ve faaliyet göstermek.
Dernek; iktisadi, ekonomik, eğitsel, üretimsel ve sosyal alanda faaliyet gösterir.


MADDE- 3 DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

 • İmalata yönelik her türlü makine, makine yedek aksamı (kovan, mekik, çelik vs.) ve sarf malzemesinin (iğne, yağ vs…) alımlarında pazar araştırması yaparak; üyelerine bu konularda avantajlar sağlamak.

 • Yurt içi ve yurt dışında sektörle ilgili gelişmeler sağlamak üzere brifing vermek, eğitim toplantıları düzenlemek; bu amaçla yurt içi ve yurt dışına temsilciler, heyetler göndermek, yurt içi ve yurt dışında sektörle ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, fuarlar, organizasyonlar tertip etmek. Sektörün gelişimi için üretim alanında çeşitli yarışmalar düzenleyerek bu konuda ortaya çıkan ürünleri sektör hizmetine sunmak.

 • Dünyadaki örme sanayi sektörü müesseselerini araştırıp çalışma sistemlerini, ürün–fiyat ilişkilerini, kalite normlarını, üretim faaliyetlerini araştırmak; bu konularda raporlar hazırlamak. Böylece dünyadaki örme kumaş sektöründe, dernek üyelerini yönlendirmek. Dünyadaki örme kumaş sektörü sanayicileriyle işbirliklerinde, yatırımlarda bulunmak.

 • Sektöre yön vermek amacıyla; yurt içindeki örme kumaş sektörünün; makine parkuru, üretim kapasitesi, ihracata katkısı, istihdam kapasitesi ve faaliyette bulunan firmalar hakkında araştırmalar yapıp istatistiki bilgiler hazırlamak.

 • Örme kumaş sektöründe fason ücret ve ödemelerinin tespit edilmesi, güncelleştirilmesi ve derneğin belirlediği fiyatların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ederek üyeler arasında birlik beraberliğin sağlanması.

 • Örme kumaş sektöründe daha kaliteli ve rasyonel üretime ulaşabilmek için “işçi bonservis” sistemini uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak, takip etmek. Vasıflı örme işçileri yetiştirmek için kurslar, seminerler düzenlemek, bunun yanında üniversiteler, eğitim kurum ve kuruluşlarıyla irtibatlar kurmak beraber çalışma ortamları yaratarak sektöre kalifiye elemanlar kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

 • Sektörde hukuki, mali ve gümrük konularında danışmanlık yapan firmalarla işbirliği yapmak; dernek üyelerini bu konularda bilinçlendirmek gelişmelerinde katkılarda bulunmak.

 • Sektörel gelişmeleri üyelere bildirmek, ulaştırmak; fikir ve bilgi alışverişini en hızlı şekilde sağlamak için sektörel dergi, elektronik yayıncılık yapmak. Sektörel amaçlı olarak her türlü iletişim mecrasını kullanmak, sahip olmak.

 • Örme kumaş sektöründeki üretim kalitesini ve standardını arttırmak amacıyla laboratuarlar kurmak, dünya genelindeki kabul gören kumaş standartlarının belirlenmesine katkıda bulunmak. Konfeksiyon imalatçıları, tekstil terbiyecileri, iplikçiler, örme kumaş sanayicilerinden oluşan “üst kurul” oluşturularak imalat sonrasında yaşanabilecek olan problem ve uyuşmazlıkları en alt seviyeye indirmek. Sektörler arasındaki karşılıklı güveni arttırmak, kaynaşmayı sağlamak, tekstil sektörünün ileriye dönük olarak gelişmesini sağlayacak hedefler koyacak ortak çalışmalar yapacak komiteler kurmak.

 • Dernek üyeleri arasında ekonomik, sosyal ilişkileri arttırmak yeni yatırımlar yapmalarına öncülük etmek, üyelerin ekonomik gücünü bir araya getiren şirketler, holdingler, kooperatifler, dinlenmeleri için tatil köyü, otel motel kurmaya öncülük etmek; fuar, sergi, çarşı, pazar, okul, kreş, tekstil laboratuarları kurmak. Bu projelerin ve diğer amaçların yerine getirilebilmesi için devlet kuruluşları ve özel kuruluşlar, yurt dışındaki şirketler ve kredi kuruluşları nezdinde kanunlar çerçevesinde girişimlerde bulunmak.

 • Derneğe maddi gelir temin etmek ve kültür iletişimlerini sağlamak için geceler, konserler, tiyatrolar gibi etkinlikler düzenlemek.

 • Üyelerin konut, işyeri ve tüketim ihtiyaçları için kooperatif kurulmasına bilgilendirme ve organizasyonla yardımcı olmak.

 • Dernek amacı ve çalışma konusu doğrultusunda toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir veya bunlara katılabilir. Plan, proje yaptırabilir, yarışmalar açabilir, gerektiği taktirde bu plan ve proje sonuçlarını uygulayabilir. Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olmak kaydı ile taşınmaz mal satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, bu taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak tesis edebilir, işletebilir. Taşınır mallar satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir. Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım kabul edebilir. Bağış ve yardımda bulunabilir.

 • Dernek Siyasi parti ve kuruluşlarından işçi ya da işveren sendikalarından maddi yardım alabilir ve bunlara yardım yapabilir.

 • Dernek, yurt dışında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan yardım alabilmek.

 • Dernek, ülkenin bazı bölgelerinde şube açabilir, platformlara katılabilir ve bu platformlarda görev alabilmek.

 • Dernek, Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilmek.

 • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

MADDE -4 DERNEK KURUCULARI

Dernek kurucuları (17) kişi olup 28. maddede tüzüğün son sayfasında gösterilmiştir.


MADDE -5 ÜYE OLMA ŞARTLARI

A-Asil üyelik
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve (18) yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olabilir.

 • Derneklere üye olunması konusunda yasalarca gösterilen şartlar haiz olunması.

 • Fahri üyelikte ikamet şartı aranmaz. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

 • Tekstil ve özellikle örme kumaş ve makine imalat, satış, araştırma organizasyon işleriyle uğraşmak, derneğin amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak isteyenler asil üye olabilirler.

 • Derneğe tüzel kişiler de üye olabilir. Ancak; tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık ve temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

B-Fahri üyelik

Derneğin faaliyet alanı ile doğrudan uğraşmasa da derneğin ve sektörün gelişmesi için katkıda bulunmuş veya bulunacak olan kişiler isterlerse fahri üyelik için başvurabilirler. Fahri üyeler genel kurulda oy kullanamazlar ve dernek organlarına seçilemezler.

C-Üyelik İşlemleri

Üyelik için yapılan başvurular yazılı olarak ve iki dernek üyesinin takdimi koşul ile dernek yönetim kuruluna yapılır. Dernek Yönetim Kurulu müracaatın alındığı tarihten itibaren (30) gün içinde isteğin kabul veya reddi şeklinde kararını müracaat sahibine bildirmekle yükümlüdür. Müracaat edenin üyeliği kabulü halinde 15 gün içerisinde üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi kendisinden istenir. Bundan sonra dernek üye defterin ekimliği işlenir ve kendisine üye kimlik belgesi verilir. Üyelik isteğinin reddine ilişkin dernek yönetim kurulu kararı kesindir.

MADDE - 6 ÜYELİKTEN AYRILMA
Üyelik ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile son bulur. Her üye dilediği zaman Yönetim Kurulu'na yazılı olarak ayrılma talebini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak üyenin mali sorumluluğu ayrılma talebinin yapıldığı hesap döneminin sonuna kadar devam eder ve kendisinden o dönemin mali yükümlülüğü tam olarak tahsil edilir.


MADDE - 7 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl üst üste ödememek,

 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 • Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE - 8 ÜYENİN HAKLARI

 • Olağan ve Olağanüstü toplantılara katılmak, oy kullanmak, Yönetim ve Denetleme Kurulları'na seçilmek,

 • Derneğin amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için her türlü idari ve teknik teklifleri Genel Kurul'a ve Yönetim Kurulu'na yapmak,

 •  Derneğin bütün imkanlarından idari kararlar çerçevesinde faydalanmak.


MADDE - 9 ÜYELERİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
İ
 • Derneğe olan her türlü taahhüt ve borçları ifa etmek,

 • Derneğe ait tesisleri ve demirbaşları iyi şekilde kullanmak,

 • Derneğin ve üyelerin huzurunu kaçıracak davranışlardan sakınmak, dernek ve üyelerin hak ve hukukuna tecavüz etmemek,

 • Derneğin şeref, şöhret ve manevi şahsiyetine zarar verecek davranışlardan sakınmak,

 • Dernek Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'unda alınan kararlara riayet etmek,

 • Herhangi bir sebeple dernekten maddi menfaat elde etmemek veya buna tevessül etmemek,

 • Her türlü ürün ve tasarımı taklit etmeme, haksız rekabet ve rekabet yasağı oluşturacak tutum, davranış ve ticari faaliyetlerde bulunmama.

MADDE - 10 DERNEĞİN ORGANLARI

 • Genel Kurul

 • Yönetim Kurulu

 • Denetleme Kurulu


MADDE -11 GENEL KURUL TOPLANTISI

1- Genel Kurul
 • Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 • Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

 • Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır

 • Genel Kurul ÜÇ YILDA BİR EKİM AYI’nda yapılır.


2- Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

3- Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

4- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

5- Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.


MADDE-12 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,

 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 • Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Türkiye ibaresini alması, kamu yararına sıfatını kazanması,

 • Derneğin vakıf kurması,

 • Derneğin fesih edilmesi,

 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.


MADDE-13 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul; Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda Yönetim ve Denetim Kurulu tarafından veya dernek üyelerinin 1 / 5'inin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu'nca talepten itibaren 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yapılma esaslarına göre yapılır.


MADDE - 14 YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un Dernek asli üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği (13) asil ve (13) yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu dışarıdan genel sekreter atar. Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla üç yıl için bir başkan, üç başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde, yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri 1 ay içinde Genel Kurul'u toplantıya çağırarak yeni Yönetim Kurulu'nun oluşturulmasını sağlar. Yönetim Kurulu seçildiği Genel kurul toplantısından başlamak üzere 3 yıl süre ile görev yapar. Yönetim kurulu başkanı üst üste yeniden seçilebilir.

A-Yönetim Kurulu Üyeleri


Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir hafta içinde üyeleri arasından bir Başkan, iki Başkan yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman seçer.

Yönetim Kurulu Başkanı; Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder, derneği temsil eder. O'nun görev ve yetkilerini aynen kullanır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Başkanın yokluğunda Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Onun görev ve yetkilerini aynen kullanır.

B-Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu var olan üyelerinin yarıdan bir fazlasının bir araya gelmesiyle toplanır.Yönetim Kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar açık oylama sonucunda oy çokluğu ile alınır. Toplantılarda oylar eşit olduğunda, Başkanın taraf olduğu oylar ekseriyet sayılır.

 • Yönetim Kurulu, her 15 veya 30 günde bir olağan, Dernek başkanının ve üyelerin yarıdan bir fazlasının isteği ile her zaman toplanır.

 • Yönetim Kurulu kararları, noterlikçe onaylı karar defterine sekreter veya görevlendireceği bir kişi tarafından yazılır.Kararın altı üyelerce imzalanır. İmzalamak istemeyen üye muhalefet dilekçesini yazmak zorundadır. Yoksa üyeler karar karşı olduklarını savunamazlar.

 • Yönetim Kurulu, ana tüzük hükümlerini ve Dernekler Kanununu aynen uygular ve derneğin tüzel kişiliğini temsil eder.

 • Derneğe Üye olmak için yeni başvuruları kabul eder veya reddedebilir. Yönetim Kurulu bu hakkını kullanmakta serbesttir. Bu durumu başvuru sahibine 30 gün içinde yazılı olarak bildirir.

 • Yönetim Kurulu, yeterli bir nedene dayanmaksızın üç toplantıya gelmemesi halinde üyelikten düşürülür , yerine birinci sıradaki yedek üye alınır.

 • Dernek Yönetim Kurulu dernek adına borç alabilir veya bağış yapabilir.

 • Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

 • Genel Kurul Gündemini ve Hazirun Cetvelini (Üye İsim Listesi) hazırlamak.

 • Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde 10 gün içinde Mahallin en Büyük Mülki Amirliğine bildirmek.

 • Derneğin amaçlarına uygun her türlü menkul ve gayri menkul alım ve satım işleriyle bu hususta gerekli her türlü harcamaları yapmak.

 • Üyelerin her türlü haklarını korumak üzere kanuni yollara başvurmak ve gerekli harcamaları yapmak.

 • Dernek amaçlarının tahakkuku için görevlendireceği kimselerin seyahatleri halinde tüzük dahilinde masraflarını karşılamak.

 • Dernek tüzüğünün ve Dernekler Yasasının Yönetim Kuruluna verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 • Derneğin amacının tahakkuku için gerektiğinde ücretli personel veya ücretsiz personeli işe almak veya işine son vermek.

 • Dernek binasını veya kurduğu tesisleri ve demirbaşlarını doğal afetlerden korumak için gerekli tedbirleri almak. (araç, gereç, bekçi, kaloriferci, müstahdem v.b.)

C-Yönetim Kurulu’nun sorumluluğu ve toplantı yeter sayısı

Yönetim Kurulu belirlenen görevlerini özenle yapmak, Genel Kurul'a bilgi ve hesap vermekle sorumludur. Temsil yetkisinin sınırları içinde yapmış olduğu hukuki işlemlerden dolayı 3. kişilere karşı dernek doğrudan sorumludur. Ancak haksız fiillerden dolayı 1. derecede Yönetim Kurulu üyeleri sorumludur.
Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı 7'dir. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar çoğunlukla alınır.


MADDE - 15 DENETLEME KURULU

A-Görev Süresi ve üyeleri

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

B-Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

 • Dernek işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak amacıyla 3 ayda bir derneğin defter ve belgelerini incelemek,

 • 3 aydan fazla ara vermemek üzere sık sık dernek veznesini denetlemek,

 • Yönetim Kurulu'nun kanun ve Ana Tüzüğe uyup uymadığını denetlemek,

 • Eksik usulsüz harcamalar ve tüzüğe aykırı işlemler karşısında Yönetim Kurulu'nu yazı ile uyarmak,

 • Çalışma dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurul Toplantısı öncesi üyelere dağıtmak,

 • Gerektiği takdirde Genel Kurul'un Olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulu'ndan istemek,

 • Yönetim kurulunun öngöreceği ve gerekli bulacağı araştırma ve incelemeyi yapar. Görüşünü ya da raporunu yönetim kuruluna yazılı olarak sunar.

 • Kanunda ve bu ana tüzükte gösterilen; konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

C-Denetleme Kurulu’nun Sorumluluğu, Toplantı Yeter ve Karar Sayısı

Denetleme Kurulu'nun sorumluluğu Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu gibidir. Denetleme Kurulu en az 3 ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2’dir.


MADDE-16 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a- Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 • Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 • Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

b- Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c- Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d- Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

e- Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


MADDE - 17 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Derneğin iç denetimi Dernekler Kanununa dayanarak çıkarılan Dernekler Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından altı ayı geçmeyen aralıklarla gerçekleştirilir. Ancak, dernek tüzüğünde yeteri kadar açıklama bulunmayan hallerde bu eksikliği tamamlamak, üyelerin dernek organları görevleri, tüm dernek faaliyetlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek tek birim metinler hazırlanarak Yönetmelikler çıkarabilir ve genel kurulun onayına sunulur.


MADDE – 18 ONUR KURULU

 • Mesleğe katkıları bilinen ve başarıları kabul gören örme sanayicisi, örme sanayi yan kuruluşları ve örme sektörüne katkıda bulunan kişiler Genel kurulun ya da Yönetim Kurulu’nun önermesiyle Onur Kurulu’na seçilirler.
 • Onur Kurulu üyelerinin sayısı ve organları yönetim kurulu kararıyla tespit edilir.
 • Onur Kurulu örme sektörünün daha ileri gitmesi için fikirler verir, düşüncelerini aktarır.
 • Onur Kurulu iki yıl için seçilir ve tekrar seçilmelerinde bir mahzur yoktur.

MADDE – 19 YARDIMCI KURULLAR

Derneğin amacı çalışmalarına yardımcı olmak üst kuruluşlarla bağlı genel kurul ya da yönetim kurulunca görevlendirilen ve yetkilendirilen, belirlenen konuda ve sayıda kurullar oluşturulur. Bu kurullar çalışmalarını raporlar halinde genel kurula ve yönetim kuruluna sunarlar. Dernek eski başkanları bu kurulların tabii üyesidirler.


MADDE – 20 TEMSİL VE YÜKÜMLÜLÜK


Yöneticileri yükümlülük altına alacak bağlayıcı nitelikte demeç ve açıklamalar derneğin başkanı ve görevlendireceği üye ya da üyeler, idari işlerde genel sekreter, mali işlerde de sayman ile birlikte imzalanır. Yöneticileri yükümlülük altında bırakmayacak olan demeç ve açıklamaları dernek başkanı ve onun yazılı olarak görevlendirdiği üye, genel sekreter ya da görevliler yapabilirler.


MADDE - 21 MALİ HÜKÜMLER:

a- Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmaz, yıllık olarak 300 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 • Diğer gelirler.


b- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

c- Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

d- Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6.ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

e- Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

f- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi


İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

g- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

h- Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

i- Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

j- Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

k- Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


MADDE-22 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLE


Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


MADDE - 23 ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


MADDE - 24 DERNEĞİN FESİH EDİLMESİ VE FESİH İŞLEMLERİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Örme Sanayicileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE - 25 YASAKLAR

Dernekte ve derneğe bağlı tesis ve eklentilerinde her türlü silahın bulundurulması yasaktır. Dernek faaliyetlerine aykırı amaçlarla yönetmek, üye olmaları kanunen yasaklanan kişileri üyeliğe kaydetmek, suç olduğu gibi; kesinle yasaktır. Dernek siyasetle iştigal etmez. Siyasi parti ve kuruluşlarından işçi ya da işveren sendikalarından maddi yardım alınamaz ve bunlara yardım yapılamaz. Devletin büyüklüğü kurucusu Atatürk ve diğer devlet büyükleri aleyhinde davranışta bulunulamaz.


MADDE - 26 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek tüzüğünde yer almayan hususlarda Türk Medeni Kanunu'nun derneklere ilişkin hükümleri ile Dernekler kanunu hükümleri uygulanır.


MADDE - 27 DERNEK KURUCULARININ AD-SOYADLARI, MESLEK-SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİYETLERİ

 • Aydın MERMER: T.C. – Esenler 1970 – Örme Sanayicisi – Bahçelievler Mahallesi Çaldıran Sokak Tınaztepe Ap. No:4/13 Bahçelievler/İSTANBUL

 • Bayram ATILGAN: T.C. İpek 1950 – Örme Sanayicisi- Ataköy 11.Kısım Menekşe Ap. A Kapısı D:5 Ataköy / İSTANBUL

 • Bekir YALÇIN: T.C. – Bakırköy 1970 – Örme Sanayicisi- Bahçelievler mahallesi Tunçdal Yüzatlı Sokak Vita Sitesi No:7 Bahçelievler /İSTANBUL

 • Cem ARGÖNÜL: T.C. – İstanbul 1976- Örme Sanayicisi- Denizköşkler Mahallesi Kopan Sokak No: 13/5 Avcılar /İSTANBUL

 • Ercan ACAR: TC. – İstanbul 1969- Örme Sanayicisi- Zuhuratbaba Mah. Hüdaverdi Cad. No:36/4 Bakırköy/İSTANBUL

 • Erdinç ERDOĞAN: TC. – Yeniçağa 1964- Örme Sanayicisi- Sinanoba 2 Apartman: A2 77 Daire no:2 Batıköy Büyükçekmece/ İSTANBUL

 • Hasan KORKMAZCAN: T.C.- E.Cuma 1965 –Örme Sanayicisi - Bağlar Mahallesi Atatürk Cad. Yıldız Sokak No:4 Da:4 Bağcılar/İSTANBUL

 • İhsan ARSLAN : T.C. İstanbul 1956- Örme Sanayicisi – Yıldız Mah. Sadıkoğlu Çıkmazı No:4/4 Beşiktaş/İSTANBUL

 • Mehmet Nuri GÜZEŞ: T.C. Kadınhanı 1963- Örme Sanayicisi- Erenköy Mahallesi İstasyon sokak Çağlar Apt. No:52/11 Kadıköy/İSTANBUL

 • Mehmet Sadık KÜÇÜKKINACI: T.C. Gaziantep 1946- Örme Sanayicisi- Suadiye Mah. Bağdat Caddesi No: 413- 11 Huzur Apt. Suadiye/İSTANBUL

 • Mehmet ŞEYNOVA: T.C. İstanbul 1954- Örme Sanayicisi – Hüdaverdi Çarşı Sokak No:672 Bakırköy/İSTANBUL

 • Muammer DEMİRBAĞ: T.C. – Samsun 1968- Örme Sanayicisi– Güzeltepe Mah. Küçüknamazgah cad. Çanakkale S.S. Evleri Daire No: E.4 Üsküdar/İSTANBUL

 • Nazım DOĞAN: T.C. Konya 1964- Örme Sanayicisi-Deniz Köşkler Mahallesi Gülden Sokak No:5/3 Avcılar / İSTANBUL

 • Sebahattin ÖZTEKİN: T.C. – Afşin 1972- Örme Sanayicisi- Göztepe Mahallesi Sülün Sokak No:3 Bağcılar/İSTANBUL

 • Şinasi PARLAK: T.C.- Düzce 1959- Örme Sanayicisi - Bahçeşehir 2.kısım Mah. Gül 08-01 D-4 Blk. Daire: 63 Büyükçekmece/İSTANBUL

 • Oğuz SATICI: T.C. İstanbul 1965- Örme Sanayicisi- Bebek Mahallesi Ayşesultan Korusu Dere Apt No:12 D:3 Beşiktaş/İSTANBUL

 • Prof. Dr. Yusuf Ziya AKSU: T.C. Pendik 1944- Örme Sanayicisi- Büyükdere Mahallesi Alşit Villaları No:19 Daire:A Sarıyer/İSTANBUL


MADDE - 28

İşbu dernek tüzüğü, yapılan tüzük tadilatı sonucu (28) maddeden ibaret olup, dernek yönetim kurulunun adı ve soyadları aşağıya çıkartılmıştır.